Skull Study

By

sally gottschalk skull study human anatomy nigreda illustration

Skull study based on a photo.